Licytacja nieruchomości

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
17/01/2014 - 12:40

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku TOMASZ WISNIEWSKI Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 stycznia 2014r. o godz. 12.40 w sali nr 230 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Raciborskiej, działka nr 3660/79, stanowiącej własność dłużnika:

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr KW GL1Y/00115566/6. Nieruchomość gruntowa, składa się z jednej działki ewidencyjnej o numerze 3660/79, o powierzchni 1149m2. Na przedmiotowej nieruchomości uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek administracyjno-usługowo-mieszkalny posiadać będzie garaż podziemny, parter oraz 1 piętro. Wjazd na nieruchomość zorganizowano od ulicy Raciborskiej (zaprojektowano układ komunikacyjny z wjazdem do garażu za pomocą sygnalizacji świetlnej). Wymiary zewnętrzne budynku: 15,56m x 34,60m; Wysokość budynku: 8,06 m; Parking podziemny: 479,44 m2, wysokość 2,29m (14 stanowisk samochodowych) Powierzchnia użytkowa: parter: 325,17m2, wysokość 2,85m; I piętro: 320,26 m2, wysokość 2,60m. Uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna (projektowane przyłącza od ulicy Lektorskiej), gazociąg (projektowane przyłącze od ulicy Raciborskiej). Stan obiektu - surowy otwarty.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę ( kwota zawiera podatek VAT )              1.835.160,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.1.376.370,00 zł.

Rękojmia                                                                                                                       183.516,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi nadzór nad egzekucją pod sygn.akt I Co 1111/12.

Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl

 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcie: