Licytacja nieruchomości

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
06/06/2013 - 11:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Maciej Bakalarski

Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy

85-005 Bydgoszcz Gdańska 47

tel. (0-52) 345 55 22 fax 360 01 45 e-mail: bydgoszcz.bakalarski@komornik.pl

www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

Km 1722/12

Bydgoszcz, dnia 14-05-2013

 

ul.Jęczmienna 9

85-417 Bydgoszcz

#JT *0020001494024*/0022/ *0020001494024*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00035734/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski mający siedzibę w Bydgoszczy

przy ul.Gdańskiej 47,tel: 52 345 55 22 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

06-06-2013r. o godz. 11:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego

siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10,w sali 208 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części

nieruchomości tj.działki nr 11/1 o powierzchni 0,0407 ha,zabudowanej budynkami: mieszkalnym

o powierzchni użytkowej 108,6 m2 i mieszkalnym o powierzchni użytkowej 40,8 m2.

Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Jęczmiennej 9 i stanowi własność

do 1/2 części

Dla w/wym.nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00035734/5.

Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 151 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy

oszacowania i wynosi 113 250,00zł (postąpienie 1 133,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy

oszacowania, to jest 15 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,w Kancelarii Komornika, na

jeden dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA I O. Centrum w

Bydgoszczy

83 10201462 0000 7002 0184 3796,na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją.

Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.Nr

167/2005,poz.1398.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogąuczestniczyćosoby, któe mogąnabyćnieruchomośćtylko za zezwoleniem organu pańtwowego, a zezwolenia tego nie przedstawił oraz inne osoby wymienione w

tym artykule.

Oględziny nieruchomości odbędą się dnia 04-06-2013 r. w godz.10:00 - 10:15. W Kancelarii Komornika

można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis

z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie

orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez

złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się

postanowienia o przysądzeniu własności.

Aktualne obwieszczenia znajdują się także na stronie www.bydgoszcz.bakalarski.komornik.pl

z up. Komornika z up. Komornika Komornik Sądowy

aplikant Anna Bakalarska aplikant Rafał Wróblewski Maciej Bakalarski