Licytacja nieruchomości

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
27/02/2014 - 11:15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Kalita na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2014r. o godz. 11:15 w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 11 w Krotoszynie w sali 109 odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

stanowiącej: nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

w zabudowie wolnostojącej wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym o łącznej powierzchni 0,2226 ha

 

należącej  do dłużników:

położonej:  Baszków 78, 63-760 Zduny,

dla której  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Krotoszynie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: KZ1R/00022011/4]

 

Suma oszacowania wynosi 195 719,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     146 789,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 571,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 82 10202212 0000 5702 0301 4719 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                              Komornik Sądowy

                                                                                                                    Piotr Kalita